مراحل استفاده از ضدلاک

مراحل استفاده از ضد لاک
استاندارد
  1. قبل از مصرف،محلول را در ظرف بلوری یا چینی ریخته و تا 50(و بیشتر)درجه حرارت دهید
  2. در هنگام کار از دستکش پلاستیکی استفاده کنید و خطرات ناشی از کار را به کارگران توضیح دهید.
  3. سرسیم را به اندازه دلخواه در مدت کمتر از یک دقیقه در محلول نگهدارید
  4. .سرسیم لاک رفته را با دستمال مرطوب پاک کنید

شما به راحتی با انجام این چهار مرحله میتوانید تولید خود را افزایش دهید.